Regulamin wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”